Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Dodatek węglowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, tel. 62 74 11 472.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Jak należy składać wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku. 
  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • tradycyjnie (papierowo) –  od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.
  We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej – na wskazany adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej – informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23.

Prosimy o poprawne i czytelne wypełnienie wniosku.

Dodatkowe informacje na strone Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego (zakończony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anetta Włodarczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-05-13 12:10
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-27 11:43

Dyżur pracowników ZUS w GOPS Gizałki

Od 1 stycznia można składać do ZUS wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wynosi do 12 tys. zł.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS przyjmuje również wnioski świadczenia programu Rodzina 500 plus i je wypłaca.

Wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

17 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, w godzinach 09:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 500+ lub RKO.

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

Do założenia profilu na PUE:

 • adres mailowy
 • nr telefonu
 • dowód osobisty

Do wysłania wniosku o 500+, RKO:

 • PESEL dziecka
 • nr rachunku bankowego.
 • Plakat informacyjny ZUS

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anetta Włodarczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-02-10 09:38
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 09:41

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy GOPS (zakończony)

drukuj (Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy GOPS (zakończony))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anetta Włodarczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-01-17 15:51
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 09:27

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 roku będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, tel. 62 74 11 472.

Dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500  złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

JAK  NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku,
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku

Należy wpisać w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany w formularzu wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej – informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odbioru w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 roku będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Klilmatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-01-04 10:59

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości budżetowej (zakończony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Witkowska
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-09-02 15:20
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-14 15:02

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy GOPS (nierozstrzygnięty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Witkowska
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-07-28 13:30
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-26 10:05

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy GOPS (nierozstrzygnięty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Witkowska
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-07-12 16:37
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-28 13:05

Spotkanie z pracownikami ZUS dotyczące świadczenia Dobry Start 300+

29 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach w godzinach od 10:00 do 13:00  odbędzie się spotkanie z pracownikami ZUS dotyczące świadczenia Dobry Start 300+ (pomoc przy złożeniu wniosku). 

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Witkowska
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-03-03 10:18
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 11:29

Nabór wniosków o 500+

1 lutego 2021 r. rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. Okres zasiłkowy obowiązuje od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są:

 • od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej (przez Internet za pomocą: bankowości elektronicznej,  portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP)
 • od 1 kwietnia 2021 r. wnioski papierowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-01-29 09:23
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 13:28:35